Thống kê chi tiết theo tháng Lãnh đạo UBND Huyện Cái Bè

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 36 36 0 0 100 %
Tháng 6 253 239 4 10 96 %
Tháng 5 166 159 0 7 95.8 %
Tháng 4 85 84 1 0 100 %
Tháng 3 418 411 3 4 99 %
Tháng 2 1025 392 19 614 40.1 %