Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ Huyện Cái Bè

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 28 26 2 0 100 %
Tháng 7 177 125 35 17 90.4 %
Tháng 6 128 67 40 21 83.6 %
Tháng 5 123 92 16 15 87.8 %
Tháng 4 52 25 3 24 53.8 %
Tháng 3 95 55 6 34 64.2 %
Tháng 2 95 55 18 22 76.8 %
Tháng 1 57 32 13 12 78.9 %