Thống kê chi tiết theo tháng Phòng kinh tế hạ tầng Huyện Cái Bè

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 9 9 0 0 100 %
Tháng 6 205 123 72 10 95.1 %
Tháng 5 113 22 85 6 94.7 %
Tháng 4 72 9 54 9 87.5 %
Tháng 3 133 23 97 13 90.2 %
Tháng 2 113 10 82 21 81.4 %
Tháng 1 66 1 64 1 98.5 %