Thống kê chi tiết theo tháng Phòng LĐ -TBXH Huyện Cái Bè

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 156 152 0 4 97.4 %
Tháng 6 272 254 6 12 95.6 %
Tháng 5 181 173 0 8 95.6 %
Tháng 4 94 93 1 0 100 %
Tháng 3 440 434 3 3 99.3 %
Tháng 2 1106 471 19 616 44.3 %
Tháng 1 87 87 0 0 100 %