Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Bảo vệ thực vật CC Trồng trọt & BVTV

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 3 1 0 0 1 0 %
Tháng 2 3 0 0 3 0 %
Tháng 1 47 44 0 3 93.6 %