Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Hành chính tổng hợp CC Quản lý Chất lượng & NLTS

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 16 16 0 0 100 %
Tháng 6 62 62 0 0 100 %
Tháng 5 50 46 4 0 100 %
Tháng 4 54 54 0 0 100 %
Tháng 3 50 50 0 0 100 %
Tháng 2 24 24 0 0 100 %
Tháng 1 33 33 0 0 100 %