Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Quản lý chất lượng, chế biến nông sản CC QLCL NLS&TS

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 31 31 0 0 100 %
Tháng 5 16 16 0 0 100 %
Tháng 4 16 16 0 0 100 %
Tháng 3 23 23 0 0 100 %
Tháng 2 5 5 0 0 100 %
Tháng 1 33 33 0 0 100 %