Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục Thủy Sản Sở Nông Nghiệp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 97 94 3 0 100 %
Tháng 8 98 96 2 0 100 %
Tháng 7 108 108 0 0 100 %
Tháng 6 131 131 0 0 100 %
Tháng 5 148 147 1 0 100 %
Tháng 4 149 149 0 0 100 %
Tháng 3 106 106 0 0 100 %
Tháng 2 266 266 0 0 100 %
Tháng 1 269 263 6 0 100 %