Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Hành chính Chi cục Thủy Sản

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 1 1 0 0 100 %
Tháng 10 18 18 0 0 100 %
Tháng 9 29 29 0 0 100 %
Tháng 8 5 5 0 0 100 %
Tháng 7 4 4 0 0 100 %
Tháng 6 11 11 0 0 100 %
Tháng 5 18 18 0 0 100 %
Tháng 4 18 18 0 0 100 %
Tháng 3 6 6 0 0 100 %
Tháng 2 10 10 0 0 100 %
Tháng 1 7 7 0 0 100 %