Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Khai thác và PTNLTS Chi cục Thủy Sản

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 82 79 3 0 100 %
Tháng 8 97 95 2 0 100 %
Tháng 7 107 107 0 0 100 %
Tháng 6 128 128 0 0 100 %
Tháng 5 147 146 1 0 100 %
Tháng 4 147 147 0 0 100 %
Tháng 3 102 102 0 0 100 %
Tháng 2 246 246 0 0 100 %
Tháng 1 265 259 6 0 100 %