Thống kê chi tiết theo tháng Trung tâm Đăng kiểm tàu cá

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 59 59 0 0 100 %
Tháng 6 182 182 0 0 100 %
Tháng 5 132 132 0 0 100 %
Tháng 4 149 149 0 0 100 %
Tháng 3 105 105 0 0 100 %
Tháng 2 132 129 3 0 100 %
Tháng 1 1011 1010 0 1 99.9 %