Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục Chăn nuôi & Thú y Sở Nông Nghiệp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 11 11 0 0 100 %
Tháng 6 32 32 0 0 100 %
Tháng 5 25 25 0 0 100 %
Tháng 4 19 19 0 0 100 %
Tháng 3 43 43 0 0 100 %
Tháng 2 32 32 0 0 100 %
Tháng 1 6 6 0 0 100 %