Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Hành chính CC Chăn nuôi Thú y

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 4 4 0 0 100 %
Tháng 6 12 12 0 0 100 %
Tháng 5 5 5 0 0 100 %
Tháng 4 11 11 0 0 100 %
Tháng 3 19 19 0 0 100 %
Tháng 2 4 4 0 0 100 %
Tháng 1 2 2 0 0 100 %