Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục thuế huyện Cai Lậy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 211 103 5 103 51.2 %
Tháng 7 795 604 50 141 82.3 %
Tháng 6 872 426 295 151 82.7 %
Tháng 5 526 44 436 46 91.3 %
Tháng 4 328 6 243 79 75.9 %
Tháng 3 586 10 472 104 82.3 %
Tháng 2 385 3 304 78 79.7 %
Tháng 1 144 0 135 9 93.8 %