Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 19 19 0 0 100 %
Tháng 6 45 44 1 0 100 %
Tháng 5 55 52 3 0 100 %
Tháng 4 15 15 0 0 100 %
Tháng 3 32 32 0 0 100 %
Tháng 2 51 46 1 4 92.2 %
Tháng 1 191 182 6 3 98.4 %