Thống kê chi tiết theo tháng CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN CHỢ GẠO

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 500 408 25 67 86.6 %
Tháng 10 672 468 49 155 76.9 %
Tháng 9 643 523 26 94 85.4 %
Tháng 8 653 533 26 94 85.6 %
Tháng 7 753 555 43 155 79.4 %
Tháng 6 791 494 103 194 75.5 %
Tháng 5 752 258 414 80 89.4 %
Tháng 4 369 62 222 85 77 %
Tháng 3 634 79 429 126 80.1 %
Tháng 2 482 38 290 154 68 %
Tháng 1 542 36 370 136 74.9 %