Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục thuế huyện Cái Bè

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 198 155 5 38 80.8 %
Tháng 7 921 728 30 163 82.3 %
Tháng 6 1039 631 232 176 83.1 %
Tháng 5 756 125 563 68 91 %
Tháng 4 444 27 305 112 74.8 %
Tháng 3 850 45 640 165 80.6 %
Tháng 2 646 32 487 127 80.3 %
Tháng 1 247 1 235 11 95.5 %