Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục thuế huyện Chợ Gạo

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 119 90 4 25 79 %
Tháng 7 553 421 33 99 82.1 %
Tháng 6 605 381 83 141 76.7 %
Tháng 5 585 151 366 68 88.4 %
Tháng 4 289 25 191 73 74.7 %
Tháng 3 502 25 371 106 78.9 %
Tháng 2 386 12 238 136 64.8 %
Tháng 1 124 1 121 2 98.4 %