Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục thuế huyện Gò Công Đông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 143 129 1 13 90.9 %
Tháng 7 845 659 33 153 81.9 %
Tháng 6 673 288 102 283 57.9 %
Tháng 5 523 257 59 207 60.4 %
Tháng 4 479 82 183 214 55.3 %
Tháng 3 527 112 286 129 75.5 %
Tháng 2 597 124 207 266 55.4 %
Tháng 1 227 7 188 32 85.9 %