Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục thuế Thành phố Mỹ Tho

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 287 212 21 54 81.2 %
Tháng 7 1389 901 53 435 68.7 %
Tháng 6 1634 733 563 338 79.3 %
Tháng 5 1002 52 938 12 98.8 %
Tháng 4 402 2 390 10 97.5 %
Tháng 3 1214 2 1207 5 99.6 %
Tháng 2 700 0 691 9 98.7 %
Tháng 1 354 0 354 0 100 %