Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục thuế huyện Tân Phú Đông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 21 21 0 0 100 %
Tháng 7 148 140 0 8 94.6 %
Tháng 6 175 111 51 13 92.6 %
Tháng 5 188 79 107 2 98.9 %
Tháng 4 58 10 38 10 82.8 %
Tháng 3 134 29 95 10 92.5 %
Tháng 2 100 10 86 4 96 %
Tháng 1 94 6 85 3 96.8 %