Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục thuế thị xã Gò Công

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 121 82 2 37 69.4 %
Tháng 7 566 536 12 18 96.8 %
Tháng 6 607 414 171 22 96.4 %
Tháng 5 400 77 320 3 99.3 %
Tháng 4 169 0 169 0 100 %
Tháng 3 390 1 389 0 100 %
Tháng 2 299 0 299 0 100 %
Tháng 1 52 0 51 1 98.1 %