Thống kê chi tiết theo tháng Bảo hiểm hội Huyện Cai Lậy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 4 1 1 0 0 100 %
Tháng 3 109 109 0 0 100 %
Tháng 2 209 209 0 0 100 %
Tháng 1 95 95 0 0 100 %