Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ Huyện Cai Lậy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 31 20 7 4 87.1 %
Tháng 7 152 115 19 18 88.2 %
Tháng 6 280 239 12 29 89.6 %
Tháng 5 185 139 15 31 83.2 %
Tháng 4 76 66 0 10 86.8 %
Tháng 3 253 223 13 17 93.3 %
Tháng 2 175 138 17 20 88.6 %
Tháng 1 91 66 6 19 79.1 %