Thống kê chi tiết theo tháng Phòng LĐ -TBXH Huyện Cai Lậy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 22 20 2 0 100 %
Tháng 7 20 9 3 8 60 %
Tháng 6 13 7 0 6 53.8 %
Tháng 5 19 16 2 1 94.7 %
Tháng 4 9 8 1 0 100 %
Tháng 3 23 20 3 0 100 %
Tháng 2 27 24 1 2 92.6 %
Tháng 1 58 57 0 1 98.3 %