Thống kê chi tiết theo tháng CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN CAI LẬY

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 308 160 10 138 55.2 %
Tháng 7 1070 781 83 206 80.7 %
Tháng 6 1200 581 415 204 83 %
Tháng 5 770 92 597 81 89.5 %
Tháng 4 432 22 313 97 77.5 %
Tháng 3 755 38 582 135 82.1 %
Tháng 2 543 43 397 103 81 %
Tháng 1 576 22 457 97 83.2 %