Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Kế toán Cty Cấp nước Tiền Giang

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 4 204 204 0 0 100 %
Tháng 3 245 245 0 0 100 %
Tháng 2 175 169 0 6 96.6 %
Tháng 1 110 109 1 0 100 %