Thống kê chi tiết theo tháng Bảo hiểm xã hội Huyện Châu Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 4 3 3 0 0 100 %
Tháng 3 78 76 1 1 98.7 %
Tháng 2 183 167 2 14 92.3 %
Tháng 1 132 130 0 2 98.5 %