Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ Huyện Châu Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 94 84 10 0 100 %
Tháng 7 277 220 22 35 87.4 %
Tháng 6 305 251 25 29 90.5 %
Tháng 5 296 209 16 71 76 %
Tháng 4 121 85 14 22 81.8 %
Tháng 3 667 241 26 400 40 %
Tháng 2 172 129 20 23 86.6 %
Tháng 1 123 49 16 58 52.8 %