Thống kê chi tiết theo tháng Phòng LĐ -TBXH Huyện Châu Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 1 1 0 0 100 %
Tháng 5 2 2 0 0 100 %
Tháng 3 13 3 1 9 30.8 %