Thống kê chi tiết theo tháng CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN CHÂU THÀNH

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 1230 855 72 303 75.4 %
Tháng 8 1486 1016 85 385 74.1 %
Tháng 7 1522 833 98 591 61.2 %
Tháng 6 1471 674 315 482 67.2 %
Tháng 5 1600 423 855 322 79.9 %
Tháng 4 772 92 489 191 75.3 %
Tháng 3 1975 129 1005 841 57.4 %
Tháng 2 799 93 687 19 97.6 %
Tháng 1 1347 51 825 471 65 %