Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ huyện Gò Công Đông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 34 29 0 5 85.3 %
Tháng 7 155 111 12 32 79.4 %
Tháng 6 129 98 9 22 82.9 %
Tháng 5 316 235 59 22 93 %
Tháng 4 113 61 2 50 55.8 %
Tháng 3 157 95 14 48 69.4 %
Tháng 2 171 99 3 69 59.6 %
Tháng 1 103 89 1 13 87.4 %