Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Gò Công Đông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 29 27 0 2 93.1 %
Tháng 7 165 151 6 8 95.2 %
Tháng 6 190 99 33 58 69.5 %
Tháng 5 155 76 12 67 56.8 %
Tháng 4 131 36 33 62 52.7 %
Tháng 3 154 68 61 25 83.8 %
Tháng 2 97 43 41 13 86.6 %
Tháng 1 55 14 35 6 89.1 %