Thống kê chi tiết theo tháng CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 695 653 9 33 95.3 %
Tháng 10 907 858 8 41 95.5 %
Tháng 9 858 829 6 23 97.3 %
Tháng 8 935 811 22 102 89.1 %
Tháng 7 1261 964 54 243 80.7 %
Tháng 6 1140 649 141 350 69.3 %
Tháng 5 885 520 87 278 68.6 %
Tháng 4 742 168 255 319 57 %
Tháng 3 814 162 391 261 67.9 %
Tháng 2 856 177 284 395 53.9 %
Tháng 1 553 52 340 161 70.9 %