Thống kê chi tiết theo tháng CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN GÒ CÔNG TÂY

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 496 420 15 61 87.7 %
Tháng 8 691 530 20 141 79.6 %
Tháng 7 771 587 26 158 79.5 %
Tháng 6 961 454 100 407 57.6 %
Tháng 5 942 531 363 48 94.9 %
Tháng 4 567 124 171 272 52 %
Tháng 3 940 165 406 369 60.7 %
Tháng 2 623 75 298 250 59.9 %
Tháng 1 407 30 303 74 81.8 %