Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 39 34 5 0 100 %
Tháng 6 107 82 25 0 100 %
Tháng 5 85 60 25 0 100 %
Tháng 4 12 10 2 0 100 %
Tháng 3 71 38 30 3 95.8 %
Tháng 2 60 28 27 5 91.7 %
Tháng 1 29 13 3 13 55.2 %