Thống kê chi tiết theo tháng Lãnh Đạo Sở GD và ĐT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 238 230 8 0 100 %
Tháng 8 301 291 10 0 100 %
Tháng 7 101 91 10 0 100 %
Tháng 6 108 82 25 1 99.1 %
Tháng 5 91 62 28 1 98.9 %
Tháng 4 12 10 2 0 100 %
Tháng 3 72 38 30 4 94.4 %
Tháng 2 62 28 27 7 88.7 %
Tháng 1 40 15 10 15 62.5 %