Thống kê chi tiết theo tháng Lãnh đạo Sở TN và MT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 40 33 0 7 82.5 %
Tháng 10 77 52 2 23 70.1 %
Tháng 9 76 67 1 8 89.5 %
Tháng 8 63 48 6 9 85.7 %
Tháng 7 79 56 5 18 77.2 %
Tháng 6 91 74 8 9 90.1 %
Tháng 5 85 78 3 4 95.3 %
Tháng 4 55 51 2 2 96.4 %
Tháng 3 100 97 0 3 97 %
Tháng 2 51 34 10 7 86.3 %
Tháng 1 77 65 2 10 87 %