Thống kê chi tiết theo tháng Lãnh đạo Sở TN và MT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 54 40 3 11 79.6 %
Tháng 11 39 35 0 4 89.7 %
Tháng 10 71 52 19 0 100 %
Tháng 9 84 67 17 0 100 %
Tháng 8 63 48 15 0 100 %
Tháng 7 80 56 24 0 100 %
Tháng 6 91 74 17 0 100 %
Tháng 5 82 78 4 0 100 %
Tháng 4 58 51 7 0 100 %
Tháng 3 98 97 1 0 100 %
Tháng 2 53 34 18 1 98.1 %
Tháng 1 77 65 2 10 87 %