Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ TX Gò Công

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 51 38 0 13 74.5 %
Tháng 7 169 152 3 14 91.7 %
Tháng 6 154 140 3 11 92.9 %
Tháng 5 157 122 0 35 77.7 %
Tháng 4 74 56 0 18 75.7 %
Tháng 3 137 120 4 13 90.5 %
Tháng 2 166 104 2 60 63.9 %
Tháng 1 109 62 6 41 62.4 %