Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN và TKQ huyện Gò Công Tây

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 263 194 13 56 78.7 %
Tháng 8 210 145 7 58 72.4 %
Tháng 7 281 215 9 57 79.7 %
Tháng 6 230 144 4 82 64.3 %
Tháng 5 204 174 11 19 90.7 %
Tháng 4 108 79 5 24 77.8 %
Tháng 3 488 196 15 277 43.2 %
Tháng 2 272 98 12 162 40.4 %
Tháng 1 47 40 1 6 87.2 %