Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN và TKQ huyện Tân Phước

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 16 15 0 1 93.8 %
Tháng 7 99 80 5 14 85.9 %
Tháng 6 124 105 3 16 87.1 %
Tháng 5 90 84 5 1 98.9 %
Tháng 4 103 53 0 50 51.5 %
Tháng 3 210 115 5 90 57.1 %
Tháng 2 130 125 4 1 99.2 %
Tháng 1 31 25 2 4 87.1 %