Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN-TKQ Chi cục Thủy Sản

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 117 116 1 0 100 %
Tháng 8 147 147 0 0 100 %
Tháng 7 108 108 0 0 100 %
Tháng 6 182 182 0 0 100 %
Tháng 5 132 132 0 0 100 %
Tháng 4 149 149 0 0 100 %
Tháng 3 105 105 0 0 100 %
Tháng 2 132 129 3 0 100 %
Tháng 1 1011 1010 0 1 99.9 %