Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ Sở Công Thương

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 328 42 286 0 100 %
Tháng 7 1324 35 1289 0 100 %
Tháng 6 1316 28 1288 0 100 %
Tháng 5 1298 156 1142 0 100 %
Tháng 4 1088 85 1003 0 100 %
Tháng 3 1437 67 1370 0 100 %
Tháng 2 877 109 768 0 100 %
Tháng 1 880 49 831 0 100 %