Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN và TKQ Sở GTVT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 349 349 0 0 100 %
Tháng 11 2813 474 2339 0 100 %
Tháng 10 3536 564 2972 0 100 %
Tháng 9 4337 1443 2894 0 100 %
Tháng 8 5673 711 4962 0 100 %
Tháng 7 6854 688 6166 0 100 %
Tháng 6 4675 379 4296 0 100 %
Tháng 5 3895 822 3023 50 98.7 %
Tháng 4 3147 1185 1962 0 100 %
Tháng 3 7076 622 6454 0 100 %
Tháng 2 5398 602 4796 0 100 %
Tháng 1 4971 1863 3108 0 100 %