Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN và TKQ Sở KH và ĐT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 86 86 0 0 100 %
Tháng 7 322 321 1 0 100 %
Tháng 6 400 400 0 0 100 %
Tháng 5 300 298 2 0 100 %
Tháng 4 177 168 0 9 94.9 %
Tháng 3 327 327 0 0 100 %
Tháng 2 289 289 0 0 100 %
Tháng 1 194 194 0 0 100 %