Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN-TKQ Sở Nông Nghiệp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 56 55 1 0 100 %
Tháng 7 271 270 1 0 100 %
Tháng 6 279 275 4 0 100 %
Tháng 5 294 281 13 0 100 %
Tháng 4 246 241 5 0 100 %
Tháng 3 254 243 6 5 98 %
Tháng 2 363 358 1 4 98.9 %
Tháng 1 504 485 16 3 99.4 %