Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN và TKQ Sở TN và MT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 57 48 1 8 86 %
Tháng 10 97 72 2 23 76.3 %
Tháng 9 91 75 6 10 89 %
Tháng 8 75 53 7 15 80 %
Tháng 7 92 66 5 21 77.2 %
Tháng 6 106 87 8 11 89.6 %
Tháng 5 95 84 4 7 92.6 %
Tháng 4 62 55 4 3 95.2 %
Tháng 3 151 106 12 33 78.1 %
Tháng 2 105 42 10 53 49.5 %
Tháng 1 86 70 5 11 87.2 %