Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 35 35 0 0 100 %
Tháng 7 243 242 0 1 99.6 %
Tháng 6 216 207 0 9 95.8 %
Tháng 5 243 225 1 17 93 %
Tháng 4 168 164 1 3 98.2 %
Tháng 3 136 131 5 0 100 %
Tháng 2 164 144 20 0 100 %
Tháng 1 168 156 12 0 100 %