Thống kê chi tiết theo tháng Chi Cục Thuế Thành phố Mỹ Tho

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 96 24 4 68 29.2 %
Tháng 7 309 114 5 190 38.5 %
Tháng 6 420 105 32 283 32.6 %
Tháng 5 181 43 62 76 58 %
Tháng 4 123 33 52 38 69.1 %
Tháng 3 171 47 95 29 83 %
Tháng 2 151 84 55 12 92.1 %
Tháng 1 66 0 66 0 100 %