Thống kê chi tiết theo tháng Lãnh đạo UBND Thành phố Mỹ Tho

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 210 210 0 0 100 %
Tháng 11 95 93 2 0 100 %
Tháng 10 196 184 12 0 100 %
Tháng 9 98 98 0 0 100 %
Tháng 8 160 160 0 0 100 %
Tháng 7 189 189 0 0 100 %
Tháng 6 101 101 0 0 100 %
Tháng 5 121 121 0 0 100 %
Tháng 4 103 95 0 8 92.2 %
Tháng 3 180 177 0 3 98.3 %
Tháng 2 173 152 21 0 100 %
Tháng 1 184 184 0 0 100 %